Byrån verksamhet

Byråns verksamhet är i grunden allmänpraktiserande men med huvudsaklig inriktning på familjemål, brottmål, fastighetsrätt och personskadereglering. Min erfarenhet på dessa rättsområden spänner över en dryg tjugofemårig period. Givetvis är min verksamhet inte begränsad till dessa rättsområden utan jag åtar mig uppdrag av allehanda juridiskt slag. Här nedan ges exempel på och en närmare beskrivning av de uppdrag som jag åtar mig.

FAMILJERÄTT
Biträde i alla förekommande ärenden. Såsom äktenskapsskillnad, bodelning, vårdnads- och umgängestvister mm. Uppdrag som bodelningsförrättare mellan fd makar/sambor. Upprättande av äktenskapsförord, samboavtal mm.

BROTTMÅL
Biträde som försvarare alt. målsägandebiträde under förundersökning och rättegång.

FASTIGHETSRÄTT
Biträde vid köp och försäljning alt. gåva av fastighet. Biträde vid tvist om fel i fastighet mm.

AVTALS- OCH KÖPRÄTT
Avtalsskrivning och avtalstolkning. Biträde vid tvist om köp och försäljning av lös egendom.

Justitia
ÄRENDEN I FÖRVALTNINGSDOMSTOL
Uppdrag som offentligt biträde åt föräldrar alt. barn i ärenden om omhändertagande av barn ( LVU ). Uppdrag som offentligt biträde i ärenden om tvångsvård vid missbruk ( LVM ) och psykisk sjukdom ( LPT ).

ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
Uppdrag som boutrednings- resp. skiftesman beträffande dödsbon. Upprättande av testamente mm. Biträde vid tvist om arv och testamente.

FÖRSÄKRINGS- OCH SKADESTÅNDSRÄTT
Biträde i ärenden gällande rätt till ersättning vid person- och sakskada i trafik, vid olycksfall eller på grund av andra händelser.