Kostnader

Rättsskydd

När du som privatperson anlitar mig i en tvist som kan komma att prövas av allmän domstol ( tingsrätt, hovrätt och högsta domstolen ) kan du vanligtvis använda dig av det sk rättsskyddet i din hemförsäkring eller annan sakförsäkring. Rättskyddet täcker huvuddelen av kostnaden för mitt arbete men du får betala en självrisk som oftast är begränsad till 20 % av kostnaderna. Rättsskyddet omfattar dessutom motpartens rättegångskostnader om du skulle bli ålagd av domstol att betala dessa.

Är du företagare med en företagsförsäkring innehåller denna vanligtvis ett rättsskydd med samma villkor som för privatpersoner med den skillnaden att självrisken är något högre.

Som ditt ombud sköter jag all kontakt med försäkringsbolaget för att koppla in rätts-skyddet.

Allmän rättshjälp

I ärenden/tvister där rättsskyddet av någon anledning inte kan användas finns det oftast möjlighet att få sk statlig rättshjälp vilken även den täcker huvuddelen av kostnaden för mitt arbete. Hur stor del som du skall stå för själv är beroende av hur hög inkomst du har. Som ditt ombud hjälper jag dig med att ansöka om rättshjälp.

Brottmål

Om du är misstänkt för ett brott, som inte är av lindrigare art, har du vanligtvis rätt att få en advokat förordnad som din offentliga försvarare. Är det fråga om ett allvarligt brott har du alltid rätt till offentlig försvarare. Du behöver inte vara åtalad för att vara berät-tigad till försvarare utan behovet av en sådan kan finnas redan när polisen har inlett sk förundersökning. Den offentliga försvararen ersätts alltid av staten.

Om du istället har blivit utsatt för ett brott har du möjlighet att få en advokat förordnad som målsägandebiträde. Behovet av ett sådant biträde prövas från fall till fall och kan finnas redan under förundersökningen. Även målsägandebiträdet ersätts av staten.

Trafikskada

Har du råkat ut för en personskada i samband med trafik som ger rätt till ersättning ur trafikförsäkringen har du i de flesta fall rätt till kostnadsfritt biträde av en advokat.

LVU-ärenden

Om du som förälder blir ställd inför att den sociala myndigheten i din kommun över-väger att omhänderta ditt barn har du alltid rätt att få en advokat förordnad som sk offentligt biträde. Biträdet skall bistå dig gentemot den sociala myndigheten och vid eventuell förhandling i förvaltnings- och kammarrätt. Även barnet har rätt till ett eget offentligt biträde. Kostnaden för det offentliga biträdet betalas helt av staten.